مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

برنامه اکسپرس اینتری همچنین به استانها و مناطق خاص اجازه می دهد تا از این سیستم برای جذب نامزدهای مناسب به عنوان بخشی از برنامه های نامزدی استانی استفاده کنند تا خواسته های بازار کار کانادا برآ

read more